...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Lữ Minh Liềng
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2021
Tác giả bổ sung: TS. Nguyễn Thiện Nghĩa (người hướng dẫn khoa học)
Tóm tắt: Xây dựng hệ thống giám sát gửi và lấy xe một cách tự động trên cơ sở ứng dụng kĩ thuật RFID và xử lý ảnh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 LUAN VAN BV - LU MINH LIENG 3883 Kb ( lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm