...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Thị Mỹ Hiền
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2021
Tác giả bổ sung: TS. Nguyễn Đình Thu (người hướng dẫn khoa học)
Tóm tắt: With the aims to make EFL KET students at Informatics and Foreign Language Sunrise Center be aware of the importance picture series and apply picture series appropriately in improving their writing performance, the specific research objectives of the study are: 1. to investigate the effects of picture series on EFL writing performance of the KET students at Sunrise center in Tra Vinh province. 2. to examine EFL KET students’ attitudes toward pictures series.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 LUAN VAN SBV_TRAN THI MY HIEN 4335 Kb (1 lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm