...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Hương Thắm
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Vũ Văn Nhiêm (người hướng dẫn khoa học)
Tóm tắt: Nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận và pháp lý về công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã; xác định vị trí, vai trò, nội dung, đặc điểm của công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã. Đánh giá thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã ở tại tỉnh Phú Yên, xác định những nguyên nhân đồng thời rút ra những kinh nghiệm bổ ích từ thực trạng của công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã tại tỉnh Phú Yên. Đề xuất phương hướng và một số giải pháp chủ yếu, có tính khả thi nhằm bảo ...

Tìm kiếm thêm