...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Phạm Thị Hạnh
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Vũ Văn Nhiêm (người hướng dẫn khoa học)
Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu việc thực hiện khiếu nại của đối tượng thanh tra cũng như khả năng bảo đảm việc thực hiện khiếu nại của chủ thể này trên bình diện pháp lý lẫn thực tiễn. Đánh giá được những ưu điểm và hạn chế để đưa ra được phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về khiếu nại, nâng cao hiệu quả của hoạt động giải quyết khiếu nại nói chung và khiếu nại liên quan đến đối tượng thanh tra nói riêng.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 LUAN VAN SBV - PHAM THI HANH 1284 Kb ( lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm