...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Huỳnh Văn Đại
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Võ Trí Hảo (người hướng dẫn khoa học)
Tóm tắt: Luận văn nhằm mục đích nghiên cứu một cách có hệ thống và toàn diện cơ sở lý luận về tuyển dụng công chức. Trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng tuyển dụng công chức ngành thi hành án dân sự hiện nay, những tích cực và hạn chế của vấn đề này, luận văn đưa ra quan điểm và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao về công tác tuyển dụng một cách có hiệu quả nhất.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 LUAN VAN SBV - HUYNH VAN DAI 838 Kb ( lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm