...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Thảo (chủ biên)
Thông tin xb: Tài chính, 2009
Tác giả bổ sung: TS. Đặng Ngọc Đức
Tóm tắt: Khái niệm, cách biểu hiện và các loại tỷ giá; Đặc điểm, thành phần tham gia của thị trường hối đoái. Hướng dẫn nghiệp vụ kinh doanh trên thị trường hối đoái; Thanh toán quốc tế; Rủi ro và ngăn ngừa rủi ro trong buôn bán quốc tế; Điều kiện đr thanh toán; Các phương tiện và phương thức thanh tpán quốc tế
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 Nghiep vu thanh toan quoc te 90506 Kb ( lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm