...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Heagney Joseph
Thông tin xb: Công Thương, 2018
Tác giả bổ sung: - dịch ;  Nguyễn, Văn Kỳ - hiệu đính
Tóm tắt: Trình bày tổng quan về quản lý dự án; vai trò của nhà quản lý dự án; lập kế hoạch, phát triển nhiệm vụ, tầm nhìn, mục đích và mục tiêu của dự án; sử dụng cấu trúc phân công lao động để lập kế hoạch dự án; xây dựng tiến độ, kiểm soát và đánh giá dự án...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 Quan tri du an 159507 Kb ( lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm