...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Phòng Phát hành sách (Trực thuộc Thư viện Xuất nhập khẩu)
Thông tin xb: Thư viện Xuất nhập khẩu, 2018
Tác giả bổ sung: Phòng Phát hành sách (Trực thuộc Thư viện Xuất nhập khẩu)
Tóm tắt: Tổng hợp 30 cuộc giao dịch Email thực tế. Ghi chú sẵn thuật ngữ và từ mới. Đầy đủ các nghiệp vụ: hỏi hàng, báo giá, đàm phán giá, đặt hàng, ký kết hợp đồng, giảm giá, tăng giá, giao hàng chậm, giục thanh toán, sửa C/O, gửi chứng từ, khiếu nại thiếu hàng....
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 Email giao dich XNK 51533 Kb ( lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm