...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Phạm Mạnh HIền
Thông tin xb: Lao động - Xã hội, 2010
Tác giả bổ sung: Phạm Mạnh HIền
Tóm tắt: Phần 1: vận tải ngoại thương Chương 1: khái niệm chung về vận tải. Chương 2: chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển. Chương 3: nghiệp vụ thuê tàu. Chương 4: chuyên chở hàng hóa bằng container. Chương 5: vận tải đa phương thức/vật tải liên hợp. Chương 6: chuyên trở hàng hóa bằng đường hàng không. Chương 7: chuyên trở hàng xuất nhập khẩu: đặc điểm và tác dụng; cơ sở vật chất kỹ thuật; tổ chức và thể lệ chuyên trở đường sắt việt nam; liên vận đường sắt quốc tế. Phần 2: nghiệp vụ giao nhận ...

Tìm kiếm thêm