...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: TS. Phạm Văn Tài (chủ biên)
Thông tin xb: Tài chính, 2019
Tác giả bổ sung: ThS. Nguyễn Thị Thơ
Tóm tắt: Chương mở đầu. Nhập môn về thủ tục hải quan. Chương 1. Lịch sử hình thành của hải quan thế giới và hải quan Việt Nam. Chương 2. Cơ sở lý luận về thủ tục hải quan. Chương 3. Một số nghiệp vụ hải quan cơ bản. Chương 4. Giới thiệu chung về khai báo hải quan điện tử. Chương 5. Khai báo hải quan cho các loại hình. Chương 6. Kiểm tra, giám sát hải quan.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 GT thu tuc hai quan 65210 Kb ( lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm