...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: PGS. TS. Hồ Thị Hiền (chủ biên)
Thông tin xb: Lao động Xã hội, 2014
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Hồ Thị Hiền (chủ biên)
Tóm tắt: Chương 1. Giới thiệu phương pháp nghiên cứu định tính. Chương 2. Thiết kế nghiên cứu định tính. Chương 3. Tổng quan tài liệu. Chương 4. Phương pháp thu thập số liệu định tính. Chương 5. Đánh giá nhanh có sự tham gia của cộng đồng. Chương 6. Nghiên cứu kết hợp phương pháp định tính và định lượng. Chương 7. Phân tích số liệu định tính. Phụ lục 1. Hướng dẫn phỏng vấn sâu. Phụ lục 2. Ví dụ về một bài viết tổng quan tài liệu.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 Phuong phap nghien cuu dinh tinh 23312 Kb ( lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm