...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: PGS. TS. Đỗ Minh Quang (chủ biên)
Thông tin xb: Y học, 2011
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Đỗ Minh Quang (chủ biên)
Tóm tắt: Bài 1. Dung dịch loãng. Bài 2. Cân bằng pha. Bài 3. Hệ phân tán. Bài 4. Điều chế và tinh chế keo. Bài 5. Tính chất của hệ keo. Bài 6. Độ bền vững của sự keo tụ. Bài 7. Hệ bán keo và hệ phân tán khô. Bài 8. Các hiện tượng bề mặt. Bài 9. Sự hấp thụ. Bài 10. Động học của các phản ứng hóa học. Bài 11. Xúc tác. Bài 12. Độ dẫn điện của dung dịch chất điện ly. Bài 13. Điện cực và pin điện.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 Hoa ly duoc 32909 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (12) Xem preview

Tìm kiếm thêm