...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Huỳnh Minh Cường
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2022
Tác giả bổ sung: TS. Phạm Quốc Việt (người hướng dẫn khoa học)
Tóm tắt: Phân tích thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của 8 phòng giao dịch thuộc BIDV– Chi nhánh Trà Vinh giai đoạn năm 2016- 2020. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các Phòng giao dịch trực thuộc. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của 8 phòng giao dịch thuộc tại BIDV- Chi nhánh Trà Vinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 LUAN VAN SBV _ HUYNH MINH CUONG 1029 Kb ( lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm