...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Lê Thị Mỹ Duyên
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2022
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Nguyễn Hồng Hà (người hướng dẫn khoa học)
Tóm tắt: Phân tích thực trạng dịch vụ kiều hối Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016 - 2020. Đề xuất một số giải pháp phát triển dịch vụ kiều hối tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Trà Vinh giai đoạn tới.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 LUAN VAN SBV-LE THI MY DUYEN 1179 Kb ( lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm