...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Lê Thị Phi Yến
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2022
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Nguyễn Hồng Hà (người hướng dẫn khoa học)
Tóm tắt: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tín dụng đối với khách hàng cá nhân. Đánh giá thực trạng phát triển tín dụng khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh Thành Phố Bạc Liêu giai đoạn 2016-2021. Đề xuất các giải pháp phát triển tín dụng khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh Thành phố Bạc Liêu thời gian tới.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 LUAN VAN SBV-LE THI PHI YEN 31676 Kb ( lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm