...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Văn Dự
Thông tin xb: Khoa học và Kỹ thuật, 2011
Tác giả bổ sung: Nguyễn Đăng Bình
Tóm tắt: Các khái niệm và nguyên tắc cơ bản của nghiên cứu thực nghiệm và lập kế hoạch thí nghiệm trong kĩ thuật như tiến trình thiết kế, thu thập dữ liệu và xử lý số liệu thực nghiệm, lập kế hoạch và phân tích số liệu thi nghiệm bằng máy vi tính..
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 Quy hoach thuc nghiem trong ky thuat 29649 Kb ( lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm