...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Thị Yến Nhi
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2022
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Diệp Thanh Tùng (người hướng dẫn khoa học)
Tóm tắt: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ của Trung tâm học liệu - Trường Đại học Trà Vinh. Từ đó đề xuất các hàm ý quản trị nhằm nâng cao sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ của Trung tâm học liệu trong thời gian tới.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 LUAN VAN SBV -TRAN THI YEN NHI 1076 Kb ( lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm