...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Đoàn Nguyên Thúy Quỳnh
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2022
Tác giả bổ sung: TS. Phạm Quốc Việt (người hướng dẫn khoa học)
Tóm tắt: Nghiên cứu và phân tích thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016 - 2020. Nêu ra được những thành tựu và hạn chế trong phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng và phân tích nguyên nhân của những hạn chế đó. Đề xuất ra các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tỉnh Trà Vinh.

Tìm kiếm thêm