...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Dương Bé Thảo
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2021
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Diệp Thanh Tùng (người hướng dẫn khoa học)
Tóm tắt: Xác định các nhân tố chất lượng dịch vụ ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng. Đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố chất lượng dịch vụ kiều hối đến sự hài lòng của khách hàng. Đề xuất hàm ý quản trị nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng với chất lượng dịch vụ kiều hối tại Vietcombank Trà Vinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 LUAN VAN SBV - DUONG BE THAO 1344 Kb ( lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm