...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: La Hoàng Ngân
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2022
Tác giả bổ sung: TS. Lê Thị Thu Diềm (người hướng dẫn khoa học)
Tóm tắt: Trên cơ sở tổng quan về cơ sở lý thuyết tín dụng, chất lượng tín dụng. Đánh giá chất lượng tín dụng tại Agribank thị xã Giá Rai. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Agribank thị xã Giá Rai.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 LUAN VAN SBV-LA HOANG NGAN 37079 Kb ( lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm