...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Anh Tuấn
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2021
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Huỳnh Quang Linh (người hướng dẫn khoa học)
Tóm tắt: Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với CLDV CNTT tại Viễn thông Trà Vinh. Phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với CLDV CNTT tại Viễn thông Trà Vinh. Đề xuất hàm ý quản trị về CLDV CNTT của Viễn Thông Trà Vinh trong thời gian tới.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 LUAN VAN SBV - TRAN ANH TUAN 1141 Kb ( lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm