...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Ngô Thị Thùy Trang
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2021
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Lưu Thanh Đức Hải (người hướng dẫn khoa học)
Tóm tắt: Xác định các nhân tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên tại Vietcombank chi nhánh Trà Vinh. Đánh giá mức độ tác động của các nhân tố đến ĐLLV của nhân viên tại Vietcombank chi nhánh Trà Vinh. Đề xuất một số hàm ý quản trị giúp gia tăng ĐLLV của nhân viên tại Vietcombank chi nhánh Trà Vinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 LUAN VAN SBV_NGO THI THUY TRANG 1351 Kb ( lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm