...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Văn Thức
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2022
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Nguyễn Hồng Hà (người hướng dẫn khoa học)
Tóm tắt: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn học khối ngành khoa học sức khỏe của sinh viên Trường Đại học Trà Vinh. Từ đó, đề xuất hàm ý quản trị giúp Trường Đại học Trà Vinh duy trì nguồn tuyển sinh và thu hút nhiều sinh viên ngành khoa học sức khỏe thời gian tới.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 LUAN VAN SBV-NGUYEN VAN THUC 1358 Kb ( lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm