...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Đàm Long
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2022
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Nguyễn Hồng Hà (người hướng dẫn khoa học)
Tóm tắt: Phân tích thực trạng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm KHCN tại Agribank thành phố Bạc Liêu giai đoạn từ năm 2016 - 2020. Các yếu tố khách hàng quan tâm khi sử dụng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm KHCN tại Agribank thành phố Bạc Liêu. Đề xuất những giải pháp để thực hiện phát triển dịch vụ TGTK tại Agribank thành phố Bạc Liêu tại thời điểm tác giả nghiên cứu đề tài.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 LUAN VAN BV - DAM LONG 1626 Kb ( lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm