...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Đinh Hùng Nhạn
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2021
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Phan Trung Hiền (người hướng dẫn khoa học)
Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu làm sáng tỏ cơ sở lý luận, pháp lý, thực trạng quản lý nhà nước về các hoạt động khuyến công của Uỷ ban nhân dân tỉnh từ thực tiễn tại tỉnh Bến Tre từ đó đưa ra các phương hướng và kiến nghị giải pháp nhằm giúp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 LUAN VAN SBV - DINH HUNG NHAN 1112 Kb ( lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm