...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Dương Minh Hiếu
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2022
Tác giả bổ sung: TS. Lê Thành Lân (người hướng dẫn khoa học)
Tóm tắt: Hệ thống hóa lý luận cơ bản về rủi ro thanh khoản và quản trị rủi ro thanh khoản trong ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản tại Agribank Bạc Liêu từ 2016 đến 2020, ảnh hưởng của nó đến thanh khoản hiện tại của ngân hàng. Đề xuất giải pháp hoàn thiện việc quản trị rủi ro thanh khoản tại Agribank Bạc Liêu.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 LUAN VAN SBV-DUONG MINH HIEU 2005 Kb ( lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm