...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Võ Thị Kiều Diễm
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2023
Tác giả bổ sung: TS. Trần Minh Hường (người hướng dẫn khoa học)
Tóm tắt: Trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về năng lực tự học và về mô hình lớp học đảo ngƣợc, đề tài vận dụng những đặc trƣng của mô hình LHĐN vào dạy học Ngữ văn cho HS lớp nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 LUAN VAN SBV - VO THI KIEU DIEM 2483 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (5) Xem preview

Tìm kiếm thêm