...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: GS. TS. Mạch Quang Thắng (Chủ tịch Hội đồng biên soạn)
Thông tin xb: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Phạm Ngọc Anh
Tóm tắt: Trình bày khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, về văn hoá, con người và đạo đức
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 Giao trinh Tu tuong Ho Chi Minh 3984 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm