...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trang Hồng Loan
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2023
Tác giả bổ sung: TS. Nguyễn Thị Kiều Tiên (người hướng dẫn khoa học)
Tóm tắt: Thiết kế và sử dụng Nhật kí đọc sách vào quá trình dạy học đọc hiểu thơ trữ tình nhằm phát huy năng lực tự học của học sinh; đồng thời góp phần chuyển việc dạy học theo hướng tiếp cận nội dung sang hướng phát triển năng lực.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 LUAN VAN SBV - TRANG HONG LOAN 3638 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (3) Xem preview

Tìm kiếm thêm