...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Thạch Thị Sa Phia
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2023
Tác giả bổ sung: TS. Trần Minh Hường (người hướng dẫn khoa học).
Tóm tắt: Trên cơ sở kế thừa và phát triển những công trình nghiên cứu đi trước, thiết kế bổ sung hệ thống bài tập, xây dựng nguyên tắc, quy trình thiết kế hệ thống bài tập, cách thức tổ chức dạy học đọc hiểu văn bản thông qua hệ thống bài tập phát triển năng lực.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 LUAN VAN SBV - THACH THI SA PHIA 16350 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (8) Xem preview

Tìm kiếm thêm