...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thành Đức Nghĩa
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2023
Tác giả bổ sung: TS. Nguyễn Văn Vui (người hướng dẫn khoa học)
Tóm tắt: Xác định tỷ lệ và thành phần tinh dầu lá Tía tô được ly trích bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước. Xác định nồng độ bổ sung thích hợp của tinh dầu lá Tía tô lên hoạt lực, tỷ lệ sống, tính toàn vẹn và khả năng bị oxy hoá của màng tinh trùng gà khi bảo quản lạnh và trữ đông.

Tìm kiếm thêm