...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Bảo Thơ
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2023
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Nguyễn Văn Nguyện (người hướng dẫn khoa học)
Tóm tắt: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng công việc của nhân viên tại Vietcombank chi nhánh Trà Vinh, từ đó đề xuất hàm ý quản trị nhằm nâng cao sự HLCV của nhân viên tại Vietcombank chi nhánh Trà Vinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 LUAN VAN SBV - NGUYEN THI BAO THO 1267 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (2) Xem preview

Tìm kiếm thêm