...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: ThS. Trần Quang Hà
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2023
Tác giả bổ sung: ThS. Trần Quang Hà
Tóm tắt: Chương 1. Giới hạn dãy số, giới hạn hàm số một biến số. Chương 2. Đạo hàm và vi phân của hàm một biến số. Chương 3. Tích phân của hàm một biến số. Chương 4. Phép tính vi phân hàm nhiều biến. Chương 5. Ma trận, định thức và hệ phương trình tuyến tính. Chương 6. Phương trình vi phân.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TLGD TOAN CAO CAP - XAY DUNG 2363 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm