Tìm thấy 32 Kết quả Tổng số 33249

Sắp xếp Hiển thị:
 • 1.
  Tác giả: Nguyễn, Hoàng Sáu
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2020
  Ký hiệu xếp giá: 895.9228403 / S111
  Loại CSDL: Sách/ ĐH Trà Vinh
 • 2.
  Tác giả: Nguyễn Bé
  Thông tin xuất bản: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
  Loại CSDL: Tài liệu số/ ĐH Trà Vinh
 • 3.
  Tác giả: Nguyễn Văn Sáu
  Thông tin xuất bản: Trường Đại học Trà Vinh, 2014
  Loại CSDL: Tài liệu số/ ĐH Trà Vinh
 • 4.
  Tác giả: Nguyễn Văn Sáu
  Thông tin xuất bản: Trường Đại học Trà Vinh, 2014
  Loại CSDL: Tài liệu số/ ĐH Trà Vinh
 • 5.
  Tác giả: Nguyen Van Sau
  Thông tin xuất bản: Southern Leyte State University, 2019
  Loại CSDL: Tài liệu số/ ĐH Trà Vinh
 • 6.
  Tác giả: Trần Thị Bích Nga
  Thông tin xuất bản: Tổng hợp TP. HCM, 2006
  Loại CSDL: Tài liệu số/ ĐH Trà Vinh
 • 7.
  Tác giả: Bích Nga
  Thông tin xuất bản: Tổng hợp TP. HCM, 2006
  Loại CSDL: Tài liệu số/ ĐH Trà Vinh
 • 8.
  Tác giả: Trần Thị Bích Nga
  Thông tin xuất bản: Tổng hợp TP. HCM, 2006
  Loại CSDL: Tài liệu số/ ĐH Trà Vinh
 • 9.
  Tác giả: Trần Thị Bích Nga
  Thông tin xuất bản: Tổng hợp TP. HCM, 2006
  Loại CSDL: Tài liệu số/ ĐH Trà Vinh
 • 10.
  Tác giả: Nguyễn, Bé Sáu
  Thông tin xuất bản: Trà Vinh: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
  Ký hiệu xếp giá: 658.8343 / S111
  Loại CSDL: Luận văn thạc sĩ/ ĐH Trà Vinh