Chức năng - Nhiệm vụ

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh được thành lập vào ngày 29/12/2006 theo Quyết định số 457/QĐ – ĐHTV của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh. Thư Viện hiện có trên 64.000 tài liệu thuộc tất cả các loại và trên 100 loại báo, tạp chí.

Chức năng và nhiệm vụ

Tham mưu giúp Hiệu trưởng tổ chức, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn tài liệu của Nhà trường; kết nối với hệ thống thư viện trong, ngoài tỉnh, thư viện các trường đại học, cao đẳng, nhằm kịp thời cập nhật và cung cấp các nguồn thông tin phục vụ cho nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên, học sinh của trường. Từng bước hiện đại hoá thư viện phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, ngang tầm với thư viện của các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài nước.

Phương hướng phát triển

Tổ chức, khai thác, bảo quản, lưu trữ và cung cấp thông tin tư liệu trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội, ngoại ngữ, ... phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường. Nâng cao chất lượng các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của bạn đọc. Nâng cấp xây dựng Thư viện theo mô hình một Trung tâm Thông tin điện tử hiện đại.