23/09/2016

Cơ cấu tổ chức

Trên cơ sở chức năng,  nhiệm vụ của Thư viện tỉnh BR-VT, tổ chức bộ máy của Thư viện tỉnh được sắp xếp như sau:

  •        Ban Giám đốc (01 giám đốc, 02 phó giám đốc )

1. Giám đốc:          Ông Trần Minh Thế

2. Phó Giám đốc:   Ông Nguyễn Quang Phi

                               Bà Lê Thị Phụng

 

  •        Phòng Hành chính  (13 CBVC)

1. Lê Thị Thu Hiền - Trưởng phòng

2. Trần Thế Vinh - Phó trưởng phòng

3. Phạm Thị Nga - Kế toán

4. Hoàng Thị Thu Hà - Văn thư, thủ quỹ

5. Vũ Ngọc Quân - Lái xe

6. Nguyễn Thành Sơn - Lái xe

7. Đặng Hiệp Hòa - Phụ trách điện, nước

8. Trần Thị Hồng Anh - Tạp vụ

9. Đỗ Thị Phượng - Tạp vụ

10. Đào Duy Phiệt - Bảo vệ

11. Trần Minh Công - Bảo vệ

12. Phạm Văn Nhung - Bảo vệ

13. Đỗ Duy Tuấn - Bảo vệ

Chức năng, nhiệm vụ:

   - Tham mưu cho Ban giám đốc trong việc tổ chức và điều hành các mặt hoạt động của Thư viện. Triển khai tổ chức hoạt động của đơn vị theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc trong các lĩnh vực công tác: Tổ chức nhân sự, lao động - tiền lương, đào tạo cán bộ, chế độ bảo hiểm, thi đua khen thưởng, kỷ luật, kế hoạch, tổng hợp báo cáo, thống kê, tài chính - kế toán, văn thư lưu trữ, thủ quỹ, lái xe, bảo vệ,bảo quản trang thiết bị, máy móc,  phòng chống cháy nổ, bảo quản tài liệu, phòng chống mối, vệ sinh kho, lao công tạp vụ..
 
  •        Phòng Nghiệp vụ  (6 CBVC)

1. Huỳnh Tới - Trưởng phòng

2. Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Nhân viên

3. Trần Xuân Chỉnh - Nhân viên

4. Nguyễn Thị Bạch Yến - Nhân viên

5. Đinh Thị Thuý - Nhân viên

6. Nguyễn Thị Loan - Nhân viên

Chức năng, nhiệm vụ:

- Nghiên cứu, hướng dẫn nghiệp vụ, tư vấn, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thư viện trong toàn tỉnh. Biên soạn, phổ biến các tài liệu nghiệp vụ, các sản phẩm thông tin nghiệp vụ.
- Xây dựng vốn tài liệu thư viện, tiếp nhận lưu chiểu các xuất bản phẩm địa phương, các tài liệu biếu tặng, tài trợ và trao đổi tài liệu với các cơ quan thông tin - thư viện trong và ngoài nước.
- Thực hiện các chu trình xử lý kỹ thuật vốn tài liệu thư viện theo đúng yêu cầu về tiêu chuẩn nghiệp vụ thư viện.
- Tổ chức xây dựng hệ thống tra cứu tài liệu. Tổ chức công tác sưu tầm tài liệu địa chí và xuất bản phẩm địa phương.
- Phối hợp tổ chức các hoạt động thư viện. Quản lý và khai thác bảng chữ điện tử.
 - Quan hệ, trao đổi nghiệp vụ với các thư viện trong khu vực, trong nước và quốc tế.
 
  •        Phòng Công tác bạn đọc  (10 CBVC)

1. Huỳnh Thị Mai - Phó trưởng Phòng

2. Nguyễn Thị Kim - Nhân viên

3. Trương Thị Huyền Trang - Nhân viên

4. Vũ Thị Phi - Nhân viên

5. Bùi Thị Kiều Anh - Nhân viên

6. Trần Thị Hoa Thắm - Nhân viên

7. Nguyễn Thị Mai - Nhân viên

8. Huỳnh Thị Hoa - Tổ bảo quản tài liệu

9. Nguyễn Thị Thu Vinh - Tổ bảo quản tài liệu

10.Hà Thị Thu Hương - Tổ bảo quản tài liệu

Chức năng, niệm vụ:

-Nghiên cứu, tổ chức các hình thức phục vụ bạn đọc trong và ngoài thư viện trung tâm tỉnh, cung cấp các dịch vụ thông tin đáp ứng yêu cầu bạn đọc.

-Tổ chức, sắp xếp, lưu trữ và vệ sinh vốn tài liệu của thư viện. Thực hiện công tác thanh lý tài liệu theo quy định.

-Tổ chức các hoạt động trưng bày, triển lãm, giới thiệu sách báo. Tổ chức khai thác hệ thống tra cứu tài liệu. Tổ chức Hội nghị bạn đọc.

  - Phối hợp tổ chức các hoạt động thư viện.

  - Ngoài việc phục vụ thông qua các kho tài liệu trên, nếu chưa đáp ứng đủ nhu cầu người đọc, Phòng công tác bạn đọc có thể phối hợp mượn tài liệu tại các kho Dự trữ, Trao đổi.

  •        Phòng Thông tin (6 CBVC)

1.Võ Tấn Tài - Phó Trưởng phòng

2. Vũ Thị Hà  - Phụ trách phòng

3. Nguyễn Thị Mỹ Lệ - Nhân viên

4. Lê Thị Kim Yến - Nhân viên

5. Bùi Quang Sơn - Nhân viên

6. Nguyễn Thị Mến - Nhân viên

Chức năng - Nhiệm vụ:

    - Nghiên cứu, đề xuất, triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong lĩnh vực thư viện.     
   - Ứng dụng những thành tựu tiên tiến của công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện. Quản trị mạng, quản lý, bảo trì mạng máy tính và các trang thiết bị hiện đại khác trong thư viện.
   - Khai thác, xử lý, biên soạn và phổ biến các sản phẩm thông tin, thông tin chuyên đề nhân các ngày lễ, dịp kỷ niệm. Hướng dẫn tra cứu và trả lời các thông tin về cơ sở dữ liệu.  
   - Quản lý bộ phận dịch vụ thông tin, tổ chức phục vụ bạn đọc bằng các phương tiện thông tin có chất lượng cao:  Internet, CD-ROM, băng hình…
   - Xây dựng CSDL Địa chí, phối hợp tuyên truyền và phục vụ tài liệu  địa chí.
   - Xây dựng cơ sở dữ liệu thư viện số.
   - Quản lý và cập nhật nội dung lên website của đơn vị.
   - Phối hợp đào tạo cán bộ thư viện và hướng dẫn nghiệp vụ thông tin thư viện cho hệ thống thư viện trong toàn tỉnh. Phối hợp tổ chức các hoạt động thư viện.
 
  •        Phòng Mạng lưới ( 2 CBVC )

1. Vòng Kim Tỷ - Phó Trưởng phòng

2. Hoàng Chiến Thắng - Nhân viên

Chức năng, nhiệm vụ:

- Nghiên cứu, đề xuất các chương trình, kế hoạch xây dựng và phát triển mạng lưới thư viện trong toàn tỉnh.

- Phối hợp xây dựng và tổ chức kho tài liệu luân chuyển và lưu động; Nghiên cứunhu cầu đọc, tổ chức công tác luân chuyển và phục vụ sách cho hệ thống thư viện cơ sở, các cơ quan, ban ngành trong toàn tỉnh.

- Phối hợp hỗ trợ hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho cơ sở: Trưng bày, triển lãm,giới thiệu sách, sắp xếp kho tài liệu và một số khâu kỹ thuật nghiệp vụ khác…Phối hợp với các phòng chức năng trong Thư viện tỉnh tổ chức các hoạt động thư việ

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Thư viện phân công.